ZARZĄDZANIE NAJMEM

PRORENTIER

Czym jest usługa zarządzania najmem?

Zarządzanie najmem jest usługą polegającą na kompleksowym administrowaniu, utrzymaniu i długookresowym wynajmie nieruchomości na zlecenie ich właścicieli. Proces  wynajmu jest złożony i wieloetapowy. Ma na niego wpływ wiele czynników prawnych, administracyjnych, podatkowych i ekonomicznych, co wiąże się z ryzykiem popełnienia licznych błędów. Dlatego profesjonalna obsługa nieruchomości przez operatora najmu gwarantuje:

 • utrzymanie właściwego stanu nieruchomości
 • efektywne gospodarowanie w nieruchomości
 • celowe inwestowanie w nieruchomość
 • opiekę prawną
 • generowanie maksymalnych dochodów z wynajmu
PRORENTIER

Do kogo jest adresowana ta usługa?

Zarządzanie najmem jest usługą uniwersalną, która może przynieść korzyść każdemu właścicielowi nieruchomości przeznaczonej na wynajem. Wśród nich należy  wymienić  kilka grup  właścicieli, którzy powinni być szczególnie zainteresowani wsparciem w zakresie zarządzania ich lokalami:

 • Właściciele mieszkający w innym mieście lub za granicą
 • Właściciele, którzy nie mają czasu na zajęcie się wynajmem
 • Właściciele, którzy nie wiedzą jak to robić, by nie popełniać błędów
 • Właściciele, którym już przydarzyły się problematyczne sytuacje w wynajmie
 • Inwestorzy drobni lokujący nadwyżki finansowe w pojedyncze nieruchomości
 • Inwestorzy pakietowi kupujący wiele lokali w danym budynku
PRORENTIER

Jakie są korzyści dla właściciela?

Powierzenie obsługi wynajmu profesjonalnemu operatorowi pozwala właścicielowi nieruchomości osiągnąć szereg korzyści, takich jak:

 • rzetelni i wypłacalni najemcy
 • krótkie okresy pustostanów lub ich brak
 • minimalizacja ryzyk
 • terminowe płatności
 • stała kontrola stanu nieruchomości
 • szybkie i efektywne naprawy
 • mniej kosztownych błędów właściciela
 • zgodność z prawem wszelkich podjętych działań i umów
 • pełna kontrola nad przychodami i wydatkami
 • oszczędność czasu
 • maksymalizacja zysku
PRORENTIER

ZAKRES DZIAŁAŃ

W RAMACH ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OCENA POTENCJAŁU NIERUCHOMOŚCI

Na początkowym etapie współpracy analizujemy sytuację prawną i stan techniczny nieruchomości oraz jej otoczenie rynkowe. Na tej podstawie określamy możliwości i warunki generowania dochodu dla właściciela.  Opracowujemy założenia wynajmu w zakresie profilu klienta docelowego, zoptymalizowanej wartości czynszu najmu i innych czynników. Ponadto możemy dokonać analizy rentowności nieruchomości oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania wynajmu.

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄD

W tej fazie wykonujemy pełną inwentaryzację nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną lub audiowizualną. Sprawdzamy stan techniczny instalacji oraz wyposażenia stałego i ruchomego.
Uzgadniamy i zlecamy również ewentualne naprawy, sprzątanie i doposażenie nieruchomości przed jej wynajęciem. Dokonujemy zgłoszenia pełnomocnictwa do reprezentowania właściciela przed wspólnotą/spółdzielnią mieszkaniową i dostawcami mediów oraz dokonujemy uzgodnionych zmian w umowach. Rozpoczynamy także obsługę zobowiązań właściciela związanych z zarządzaną nieruchomością oraz obsługę poczty przychodzącej. W ramach zarządu współpracujemy z administracją budynku, także w zakresie głosowania nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.

POZYSKANIE NAJEMCY

Na tym etapie koncentrujemy się na marketingu nieruchomości w sieci. Wykonujemy sesję zdjęciową oraz umieszczamy ogłoszenia w popularnych serwisach ogłoszeniowych i portalach społecznościowych. Kandydaci na najemców są wszechstronnie badani pod względem ich zdolności do regulowania zobowiązań, co ogranicza ryzyko wynajmu. Negocjacje z wybranym najemcą finalizujemy podpisaniem szeregu dokumentów, w tym profesjonalnej umowy najmu maksymalnie zabezpieczającej interesy właściciela.

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

W trakcie wynajmu dbamy o terminowe płatności najemcy i stan nieruchomości. Dokonujemy okresowych inspekcji wynajętej nieruchomości. Zlecamy i koordynujemy przeglądy, konserwację i  naprawy w najkrótszym możliwym czasie. W ramach obsługi zajmujemy się likwidacją szkód z ubezpieczenia nieruchomości. Najemcy są drobiazgowo rozliczani ze wszystkich swoich zobowiązań, w tym z naliczonych odsetek za opóźnienia i kar umownych. W przypadku gdy najemca nie wywiązuje się z zobowiązań prowadzimy działania windykacyjne. Cyklicznie i terminowo wypłacamy właścicielowi zyski z wynajmu. Zarówno właściciel jak i najemca mają pełną kontrolę nad realizacją umowy za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej 24/7. Po zakończeniu najmu zajmujemy się odbiorem nieruchomości, jej inwentaryzacją i przygotowaniem do kolejnego najmu oraz pełnym rozliczeniem zobowiązań najemcy i jego kaucji.

PRORENTIER

DODATKOWE USŁUGI

 • Opieka nad nieruchomościami niezamieszkałymi
 • Organizowanie kompleksowego sprzątania nieruchomości i wyposażenia
 • Organizowanie remontów i prowadzenie nadzoru remontowego
 • Organizowanie odbiorów technicznych nowych nieruchomości
 • Audyt stanu prawnego i technicznego nieruchomości

 • Zlecanie projektów w zakresie architektury wnętrz, budynków i krajobrazu
 • Zlecanie sesji zdjęciowych i trójwymiarowych prezentacji nieruchomości
 • Aranżacja wnętrz i doposażenie nieruchomości
 • Pozyskiwanie finansowania zakupu nieruchomości
 • Ubezpieczanie nieruchomości

 • Obsługa dokumentacji rachunkowej związanej z zarządzanymi nieruchomościami
 • Reprezentacja właściciela nieruchomości na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej
 • Reprezentacja właściciela nieruchomości przed urzędami w sprawach administracyjnych
 • Reprezentacja właściciela nieruchomości przed sądami w postępowaniach cywilnych

 • Obsługa korespondencji właściciela nieruchomości w siedzibie zarządcy:
 1. udostępnienie adresu korespondencyjnego
 2. odbieranie, przechowywanie, skanowanie korespondencji
 3. odsyłanie korespondencji drogą elektroniczną lub tradycyjną

 • Inne czynności związane z obsługą spraw właściciela nieruchomości, jak:
 1. składanie pism w urzędach, bankach i firmach
 2. sporządzanie wniosków, formularzy i dokumentów
 3. współpraca z rzeczoznawcą, notariuszem, prawnikiem, doradcą podatkowym

 

sprawdź co jeszcze możemy dla ciebie zrobić
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jako firma zarządzająca w sposób kompleksowy zajmujemy się długookresowymi procesami utrzymania, administrowania i wynajmu nieruchomości oraz inwestowania w nieruchomości zarówno już obsługiwane, jak też w nowe z przeznaczeniem na wynajem. Natomiast agencje pośrednictwa jedynie biorą udział w skojarzeniu obu stron najmu, nie biorąc odpowiedzialności za dalszą obsługę właściciela, najemców i samej nieruchomości.

Obsługujemy nieruchomości na terenie Zielonej Góry i okolicznych miejscowości.

Zarządzamy lokalami mieszkalnymi, w tym wynajmowanymi na pokoje, a także domami i lokalami użytkowymi. Możliwe jest również zarządzanie mieszkaniami z czynszem gwarantowanym w formule rent-to-rent.

Podstawą współpracy pomiędzy naszą firmą i właścicielem nieruchomości jest umowa wraz z pełnomocnictwem do wykonywania wskazanych tam czynności w imieniu właściciela.

Nie wiążemy Klientów terminowymi umowami, których nie można wypowiedzieć. Naszą współpracę opieramy na zaufaniu i zadowoleniu Klientów ze świadczonych przez nas usług.

Wynagrodzenie pobieramy za efekty naszej pracy – zarabiamy wówczas gdy zarabiają nasi Klienci. Opłaty z tytułu zarządzania są naliczane wyłącznie od zrealizowanych wpłat najemców, a nie od kwot wymagalnych. Inaczej mówiąc, właściciel nieruchomości nie ponosi opłat za zarządzanie gdy najemcy nie regulują swoich zobowiązań.

Nie. Za okresy pustostanu właściciel nieruchomości nie ponosi opłat za zarządzanie.

Nie. Wszystkie operacje finansowe związane z wynajmem i opłatami za utrzymanie nieruchomości są przeprowadzane na naszych rachunkach bankowych, dedykowanych poszczególnym właścicielom, a wszelkie koszty operacji bankowych są ponoszone przez naszą firmę.

Generalnie dążymy do maksymalnego odciążenia właściciela w sprawach związanych z obsługą jego nieruchomości, niemniej po stronie właściciela pozostaje regulowanie zobowiązań publicznoprawnych oraz ubezpieczenie nieruchomości.

Podstawową formą kontroli i komunikacji z właścicielem jest aplikacja internetowa, do której właściciel ma dostęp online w każdym dowolnym czasie. Są tam widoczne wszelkie dane, dokumenty, odczyty, rozliczenia i raporty okresowe. Stawiamy na przejrzystość naszej współpracy, dlatego cenimy sobie stałą komunikację i podejmowanie istotnych decyzji z właścicielem. Oczywiście na życzenie możliwa jest także osobista kontrola nieruchomości przez jej właściciela.

Tak. Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

PRORENTIER

Masz pytania? Zadzwoń 601 747 585
lub napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez prorentier.pl w celu świadczenia usług zgodnie z Polityką prywatności
Szybki kontakt!
+
Wyślij!